Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 26.10.2021 г.

136

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 26.10.2021год. /вторник  / от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2.Информация от Първо РУ – Плевен за състоянието на обществения ред към 30.09.2021 г..

3. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /НИКОЛАЙ МАРИНОВ /