Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 26.02.2019 г.

47

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 26.02.2019год./вторник/  от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Информация от Първо РУ – Плевен за състоянието на обществения ред за 2018г.

 2. Годишен план за дейността на отдел Вътрешен одит за 2019г.

3. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба