Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 24.01.2022 г.

95

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 24.01.2022 год. /понеделник / от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение от директора на ОДМВР Плевен, относно изменение на Наредба №1.

3. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /НИКОЛАЙ МАРИНОВ /