Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 24.01.2020 г.

480

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 24.01.2020 год./петък/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зорка, Хашеметско Кралство Йордания

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение за партньорство от ВВВУ Георги Бенковски.

3. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Десислава Иванова /

ди/ба