Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 23.01.2023 г.

116

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На  23.01.2023 год. /понеделник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Плевен през 2022 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Жалба от домсъвета на Общежитието на ул. „Кала Тепе“.
  2. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/НИКОЛАЙ МАРИНОВ/