Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 22.04.2019 г.

52

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 22.04.2019год./понеделник/  от 13.30 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Предложение относно одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Плевен.

            Внася: Георг Спартански- Кмет на Община Плевен

            2. Информация от Първо РУ – Плевен за състоянието на обществения ред за периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г.

            3.Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба