Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.02.2022 г.

90

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На  22.02.2022 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Тарифа на цени на превозните документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, приета с Решение №797/27.01.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение от управителя „Тролейбусен транспорт”ЕООД относно Решение №797 на ОБС – Плевен.

5. Годишни финансови отчети на търговските дружества с общинско участие за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

6. Годишни програми за развитие на общинските търговски дружества.

7. Доклад за СФУК на ДКЦ ІІІ  - Плевен ЕООД за 2021 г.

8. Доклад за състояние на СФУК от ДКЦ ІІ за 2021 г.

9. Доклад и въпросник за самооценка за състоянието на СФУК в „Паркстрой” ЕООД за 2021 г.

10. Доклад за състоянието на СФУК за 2021г. на „Инжстрой” ЕООД – Плевен.

11. Доклад за състоянието на СФУК за 2021 г. на „Тибор” ЕАД – Плевен.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/