Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 21.05.2021 г.

203

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 21.05.2021 год. /петък / от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация от Първо РУ относно състоянието на обществения ред за периода 01. 01.2021г. – 31.03.2021г.

2. Информация от РД ПБЗН – Плевен относно действия по обособяване на втора РСПБЗН.

3. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /НИКОЛАЙ МАРИНОВ /