Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 21.02.2022 г.

88

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 21.02.2022 год. /понеделник / от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

1. Предложение относно изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /НИКОЛАЙ МАРИНОВ /