Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 21.02.2020 г.

237

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 21.02.2020 год./ /  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Програма за управление на Община Плевен за периода 2019г.-2023г.
  2. Отчет за изпълнение на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015г.-2019г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Писмо от Управителния съвет на СНЦ СРИЦМ

4. Писмо от СНЦ СРИЦМ относно размера на встъпителния и годишния членски внос.

5. Анализ на оперативната обстановка за четвъртото тримесечие на 2019г. от Второ РУ на МВР- Плевен.

6.Информация за обществения ред на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия за 2019 г.

7. Отговор на Кмета във връзка с искане за ремонти в населените места на общината.

8. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Десислава Иванова /

ди/ба