Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 20.04.2022 г.

45

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 20.04.2022 год. /сряда/ от 14.30 ч. в стая №36 /Кабинет на Председателя/ в Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по „Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 г.

   Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /НИКОЛАЙ МАРИНОВ /