Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 17.12.2018 г.

106

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

П О К А Н А

На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 13.00  ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ

2. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Владислав Монов/