Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 14.12.2020 г.

223

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 14.12.2020 год. /понеделник / от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация от Второ РУ – Плевен, относно обществения ред и противодействие на престъпността на обслужваната територия за третото тримесечие на 2020 г.

2. Информация от Първо РУ – Плевен, относно обществения ред и противодействие на престъпността на обслужваната територия за периода 01.01.2020 г.- 30.09.2020 г.

3. Писмо от РД ПБЗН - Плевен, относно отпускане на финансови средства.

4. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                 /НИКОЛАЙ МАРИНОВ /