Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 25.06.2019 г.

70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

П О К А Н А

На 25.06.2019год. /вторник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба