Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дйност" на 27.07.2020 г.

49

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 27.07.2020 год./ понеделник/ от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Докладна записка от училищно настоятелство „Успяваме заедно” при ОУ „Д-р Петър  Берон”

       

 

                           

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

цг/ба                                                                                                   / Цветелин Горанов/