Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 29.03.2022 г.

32

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 29.03.2022 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

 

1. Предложение относно кандидатстване на ЦПЛР – ЦРД Плевен по проект „Осигуряване на достъпна среда на ЦПЛР – Център за работа с деца“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно допълнение на Решение №757 на Общински съвет – Плевен от 22.12.2021 г., касаещо участието на Община Плевен като партньор в проекта „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен      

3. Други.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/