Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 28.08.2023 г.

253

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ПГМЕТ – гр. Плевен на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи бивша база на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен.

3. Други.

         

                                                                                  

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/

                                                                                                          ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ