Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 28.08.2018 г.

106

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На  28.08.2018 год. /вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2018/2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3.Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Търнене, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2018-2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Бирлик – 2017”, върху общински недвижими имоти, находящи се в гр. Плевен, актувани с АОС №42636/02.07.2018 г. и АОС №42637/02.07.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен          

            5. Заявление от НЧ”Просвета 1907”с. Бръшляница относно проблем със сградния фонд.

            6. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /ДИАНА ДАНОВА/