Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.03.2019 г.

54

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

На 26.03.2019 год. /вторник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 – бивше НУ „Киро Станев”, със застроена площ 395 кв.м., заедно с поземлен имот с идентификатор 56722.652.327, находящ се на ул.”Георги Кочев” №66, актуван с АОС №37423/01.03.2012 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение от Ивайло Атанасов – председател на Настоятелството на читалище”Съгласие 1869”, относно отпускане на финансови средства.

5.  Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Диана Данова/