Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 28.01.2019 г.

99

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

На 28.01.2019 год. /понеделник от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Изгрев – 1926”, с. Върбица върху общински недвижим имот, находящ се в с. Върбица, актуван с АОС №31445/16.06.1999 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Ракитин 1969” – гр. Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, бл.5, актуван с АОС №42112/10.04.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение от директора на СУ”Стоян Заимов”, гр. Плевен относно формула за разпределение на средствата и правила за разпределение на средствата по допълнителен компонент”Резерв”.

6. Предложение от Ивайло Атанасов относно отбелязване на годишнина от основаването на НЧ”Съгласие – 1869”.

7.  Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Диана Данова/