Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 27.11.2018 г.

48

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

На 27.11.2018 год. /вторник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий – 1928” – с. Търнене, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Търнене, актуван с АОС №32301/29.05.2002 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1925” – с. Беглеж, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Беглеж, актуван с АОС №31171/10.03.1998 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

      3.  Писмо от Николай Маринов -  председател на НЧ”Парашкев Цветков – 2003” - град Плевен относно залагане на финансови средства в Бюджет 2019 във връзка с ремонт на покрива на читалището.

      4.  Предложение от Таня Тонева – директор на ОУ”Васил Левски” – град Плевен, относно включване на финансови средства в Бюджет 2019 за наложителен ремонт на покрив и помещения в училището.

      5.  Предложение от Юрий Тодоров – директор на ПГПЧЕ – град Плевен относно предоставяне на финансова помощ за бюджетната 2018 г.

      6.  Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка с преписка, касаеща изграждане на физкултурен салон в НУ”Христо Ботев” – гр. Плевен.

                  7.  Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Диана Данова/