Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 27.03.2023 г.

166

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 27.03.2023 год. /понеделник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно определяне на максимални цени за закупуване на облекло на работниците и служителите по трудови правоотношения, финансирани с бюджетни средства от Община Плевен през 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №1298/24.04.2019 г. на Общински съвет - Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване съгласие на Народно Читалище „Просвета 1923” – с.Ясен, като ползвател на общински имот в с. Ясен,  за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Преписка относно промяна в маршрутното разписани на електробус по линия №21

5. Писмо от Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен.

6. Други.

                                                                               

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ