Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.10.2021 г.

74

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 26.10.2021 год./вторник / от16:30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение  от Красимир Йорданов Маринов – Кмет на кметство Върбица във връзка с Бюджет 2022г.

4.Предложение от ДФСГ „Интелект”, относно Бюджет 2022г. на Община Плевен.

5. Други.

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

цг/ба                                                                                                     / Цветелин Горанов/