Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.08.2019 г.

30

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на26.08.2019 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2019/2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Търнене, в Списъка на средищните училища в Република България за  учебната 2019/2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно изменение на Решение №1268/28.03.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно изменение на Решение 1298/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

       7.  Становище от Кмета на Община Плевен във връзка с преписка от Весела Йотова – директор на НУ”Патриарх Евтимий” – гр.Плевен.

       8.  Писмо от Ивайло Атанасов – председател на НЧ”Съгласие – 1869” – гр. Плевен относно писмо от Постоянната Комисия по” Образователна политика и читалищна дейност”.

       9.  Други

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  /ДИАНА ДАНОВА/