Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.07.2021 г.

64

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 26.07.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

 

 

 

 

1.Предложение относно отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ - централна сграда и филиал „Приказен свят“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Отговор от Кмета, относно назначени медицински специалисти в училища и детски градини.

4.Други

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/