Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 26.06.2017 г.

90

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ         ”

 

П О К А Н А

 

На  26.06.2017 год. /понеделник./ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

                  1. Предложение относно назначаване на Временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата на Община Плевен.

       Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                        2. Предложение относно приемане на нова Наредба 11.

                        Внася: ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност”

                        3. Предложение относно отмяна на Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

                        4. Писмо от НЧ Съгласие относно отговори на писма.

                        5.Отговор от Кмета до ПК по” Образователна политика и читалищна    дейност”относно отговори на писма.

                        6. Предложение от Радослав Иванов относно постъпило предложение от  Искра Таушанова – Директор на ДГ”Лилия” с.Брестовец.

                        7. Други.

 

                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДИАНА ДАНОВА/