Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 21.09.2017 г.

84

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На  21.09.2017 год. / четвъртък/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Доклад от Временна комисия на Общински съвет – Плевен относно проверка на ползваните сгради общинска собственост от читалища.

2. Предложение от ОУ”Н.Й_Вапцаров относно съгласуване броя на паралелите и групите з учебната 2017/2018 година и осигуряване на допълнително финансиране.

3. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

Вняся: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година       .

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен          

  5. Разни.

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                       /ДИАНА ДАНОВА/