Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 25.07.2022 г.

43

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 25.07.2022 год. /понеделник / от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

 

 

1. Предложение относно приемане на Стратегия за развитие на образованието в Община Плевен 2021 – 2027 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.Други.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/