Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.08.2021 г.

186

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО „ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 23.08.2021 год. /понеделник/  от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда, находяща се на ул. „Парашкев Цветков“ №35, гр. Плевен, актуван с АОС №43024/05.06.2019 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Други

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/

                          /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/