Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.07.2019 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 23.07.2019 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Писмо от НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен за отпускане на финансови средства.

4. Искане от Директора на ОУ „Патриарх Евтимий“ относно одитен ангажимент.

5. Искане от Директора на ПГМХТ – Плевен относно осигуряване на градски транспорт до училището.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  /ДИАНА ДАНОВА/