Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.06.2020 г.

26

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 23.06.2020 год./ вторник/ от 17:30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен“ пред Фонд „Социална закрила“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа на деца.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

       

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

цг/ба                                                                                                     / Цветелин Горанов/