Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.05.2022 г.

73

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 23.05.2022 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Окончателен доклад относно извършена проверка на управлението и стопанисването на предоставени имоти, общинска собственост, в полза на читалищата на територията на Община Плевен.

Внася: Временна комисия по Решение №876/31.03.2022 г. на ОбС - Плевен

2. Писмо от НЧ Родолюбие – 2018, относно предоставяне на ползване на имот на ул. „ Л. Каравелов”.

3. Искане за финансиране от СУ „Христо Ботев „– гр. Славяново

4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/