Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 23.02.2021 г.

70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 23.02.2021 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно освобождаване частично от задължения за наемни вноски лица, наематели на обекти публична общинска собственост в учебни заведения, които са ограничили дейността си, съгласно Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Други.

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/