Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.06.2021 г.

178

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 22.06.2021 год. /вторник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            2.Становище от РУО- Плевен относно преобразуване на ОУ „Васил Левски”- село Беглеж

            3. Писмо от Ивайло Атанасов – Председател на НЧ „Съгласие” относно получен отговор от  ПК по КВМД

            4. Писмо от читалища в общината с искане за изслушване.

5.Други.

 

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/