Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.03.2021 г.

63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 22.03.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

 

1. Предложение относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Изложение на четири читалища относно разпределението на читалищната субсидия

3. Други

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/