Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.01.2020 г.

362

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

На 22.01.2020 год. от17:30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно: Съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Писмо от читалищата от община Плевен относно изменение на Наредба №17.

3.Заявление от НЧ Извор – 1959 относно ремонт на сградата на читалището.   

4.Предложение за партньортство от ВВВУ Георги Бенковски.

5. Други

                                  

                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

цг/ба                                                                                                     / Цветелин Горанов/