Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 21.02.2022 г.

98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

На 21.02.2022 год. /понеделник/ от 16.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

3. Писмо от Ивайло Атанасов- председател на НЧ „Съгласие”1869

4. Други.

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/