Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 21.02.2020 г.

226

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

На 21.02.2020 год./ петък/ от17:00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно: Избор на Комисия за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания за деца с изявени дарби от училища в Община – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински  съвет-Плевен

3.Предложение относно: Избор на Комисия за одобряване на критерий и отпускане на средства постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятия от национално и международно значение, а също така и деца – сираци, чиито родители са загинали при особени ситуации.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински  съвет-Плевен

 4.Предложение относно: Изменение на решение №1019/26.07.2018година на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински  съвет-Плевен

5. Молба за планиране на финансова подкрепа на ДФСГ- Интелект

6.Писмо от Управителния съвет на СНЦ СРИЦМ

7.Писмо от н СНЦ СРИЦМ относно размера на встъпилия и годишния членски

 внос.

8.Програма за управлението на Кмета на Община – Плевен за периода 2019г-

2023г.

9.Отчет за изпълнението на Програмата за управление за четвъртата година от

мандат 2015г.-2019г.

10.Писмо от настоятелството на НЧ Съгласие 1869 относно осигуряване на

гориво за отопление.

11. Отговор на Кмета във връзка с искане за ремонти в населените места на

общината.

12. Писмо от ВВВУ Г. Бенковски относно предоставяне на сградата за учебна дейност.

13. Други.

                               

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

цг/ба                                                                                                     / Цветелин Горанов/