Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 20.12.2021 г.

117

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

На 20.12.2021 год. /понеделник/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

1. Предложение относно участие на Община Плевен като партньор в  проект „Пътна карта за адаптиране на професионално образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Искане от Николай Иванов Иванов – директор на СУ „Христо Смирненски”

3. Други.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/