Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 20.09.2018 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

На 20.09.2018 год. /четвъртък/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Предложение относно утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

  1. Докладна записка от Весела Йотова – ВРИД Директор на ОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Плевен.
  2. Предложение относно честване на годишнина от основаването на читалище „Съгласие 1869”, град Плевен.
  3. Отговор от Кмета на Община Плевен относно преписка от кметство Бръшляница за ремонтни дейности на сгради.
  4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Диана Данова/