Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 20.04.2022 г.

15

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

П О К А Н А

 

На 20.04.2022 год. /сряда/ от 16.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022  година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/