Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 15.12.2020 г.

41

 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 15.12.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред.

 

1. Предложение относно промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Декларация от читалищата в община Плевен.

3. Питане от Ивайло Атанасов – Председател на НЧ „Съгласие 1869” гр.Плевен относно РЕКИЦ.

4. Писмо то Сдружение „Наниз от вълшебства” относно реализацията на проект „Стълбичка към български усмивки”.

5. Заявление от НЧ „Пробуда 1923” с.Ясен относно необходимостта от неотложен ремонт на покрива.

6.Отговор от Кмета на Община Плевен относно заявление от настоятелството на НЧ „Пробуда1990” гр.Плевен за предоставяне на общински имот.

7. Други.

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/