Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.08.2023 г.

313

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ АРТЕФАКТ“, ЕИК 176722935, върху/на помещение – салон с площ 132 кв. м, представляващ част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 56722.660.661.1, актуван с АОС №40797/12.12.2014 г., с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 5.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Подписка от живущите на ул.“ Марибор“, гр. Плевен против изграждане на БХМ трасе

4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/ЙОРДАН ГРИЖОВ/