Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.08.2017 г.

117

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

На 28.08.2017год./понеделник/ от 14.00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно:  Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2016 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно: Приемане на Наредба №17 за определянето на местните такси и цените на услугите на територията на Община Плевен /нова/.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно: Изменение на Решение №521/30.03.2017 г. на Общински съвет Плевен относно разпределение на средствата, приети с Решение №462/26.01.2017 г., т.26.6 на Общински съвет – Плевен в група „Подпомагане дейността на Младежки общински парламент  -Плевен, за съвместни инициативи и младежки дейности в размер до 10 000 лв.

      Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

  4. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /ЦВЕТАН АНТОВ /

ца/ба