Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.03.2022 г.

77

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

 

П О К А Н А

 

На 28.03.2022год. /понеделник/ от 12:30 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отмяна на Решение №687/30.09.2021г. на Общински съвет Плевен за отдаване под наем на общински имот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2.Други.

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Йордан Грижов/