Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 28.01.2019 г.

91

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

П О К А Н А

На 28.01.2019 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           1. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

      3. Молба от сдружение Рицари без броня относно нужда от финансови средства

      4. Предложение от Венцислав Бъчев относно подпомагане за ДЮШ на ФК „Вихър”- Славяново.

      5. Отговор относно искане за изграждане на площадка за игра на основание чл.62, ал.11 от ЗУТ.

       6. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Цветан Антов/