Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.11.2018 г.

49

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 27 ноември  2018 год. /вторник /  от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Младежки дейности ,спорт и туризъм” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

            1. Предложение относно предоставяне на общински терен и приемане на план -  схема за ситуиране на спортно игрище в УПИ I, кв. 403а, ПИ с идентификатор 56722.659.78.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

                 2. Молба от граждани за изграждане на детска площадка между улиците „Браила”, „Христо Ясенов” и „Одеса”

        3.Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /ЦВЕТАН АНТОВ /

ца/ба