Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.08.2018 г.

94

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 27 август  2018 год. /понеделник /  от 17.00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Младежки дейности ,спорт и туризъм” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася : Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            2.Сигнал относно финансови нарушения в СУ „Г. Бенковски”- гр. Плевен

   3.Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /ЦВЕТАН АНТОВ /

ца/ба