Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.07.2020 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 27.07.2020 год. /понеделник/ от 14:00 ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно финансово подпомагане на ДЮШ на ФК Вихър, гр. Славяново.

4. Жалба от живущите в бл.24 ж. к. „Мара Денчева”- гр. Плевен.

 

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                     /Йордан Грижов/