Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" на 27.06.2017 г.

91

О Б Щ И НС К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 27.06.2017год./вторник /  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Младежки дейности ,спорт и туризъм” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”

2. Предложение относно отмяна на Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

                  Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

              3. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /ЦВЕТАН АНТОВ /

ца/ба